Evap windown

ระบบฯ ใช้หลักการระเหยของน้ำ โดยน้ำจะดึงความร้อนจากอากาศมาเปลี่ยนสถานะ ทำให้อุณหภูมิต่ำลงอากาศยิ่งร้อนความชื้น ยิ่งต่ำ อุณหภูมิยิ่งลดได้มากโดยเฉพาะช่วงเวลา 10.00-15.00 น.เป็นช่วงที่อากาศร้อนที่สุด ระบบสามารถลดอุณหภูมิได้เฉลี่ย 5-8 องศาเซลเซียสแต่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ต่ำมาก หากเทียบกับการใช้งานของเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลาดังกล่าว


 เเท็ก

อัลบั้มรูป


ระบบฯ ใช้หลักการระเหยของน้ำ โดยน้ำจะดึงความร้อนจากอากาศมาเปลี่ยนสถานะ ทำให้อุณหภูมิต่ำลงอากาศยิ่งร้อนความชื้น ยิ่งต่ำ อุณหภูมิยิ่งลดได้มากโดยเฉพาะช่วงเวลา 10.00-15.00 น.เป็นช่วงที่อากาศร้อนที่สุด ระบบสามารถลดอุณหภูมิได้เฉลี่ย 5-8  องศาเซลเซียสแต่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ต่ำมาก หากเทียบกับการใช้งานของเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลาดังกล่าว