บริษัท ยูชิ เวนติเลเตอร์ จำกัด

      บริษัท ยูชิ เวนติเลเตอร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2548 เป็นบริษัทในเครือยูชิกรุ๊ป จำหน่ายพัดลมอุตสาหกรรม
      และระบบระบายอากาศ เดิมชื่อบริษัท น่ำแซเวนติเลเตอร์ จำกัด ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
ระบบระบายอากาศโดยมุ่นมั่นที่จะรักษาคุณภาพ เพื่อความพึ่งพอใจของลูกค้า ประกอบกับจิตสำนึกที่ห่วงใยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โดยจำหน่ายพัดลม และ โบลเวอร์อุตสาหกรรมที่ช่วยประหยัดพลังงาน และไม่ก่อมลพิษ ท่านจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าของบริษัทฯ
มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานระดับสากลพร้อมทั้งทีมงานคุณภาพที่สามารถ ให้คำปรึกษาด้านระบบระบายอากาศอย่างครบวงจรวิสัยทัศน์

      เป็นหนึ่งในบริษัทที่มุ่งพัฒนาสินค้าและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อความเชื่อมั่นและความพึงพอใจในสินค้า

และบริการด้วยแนวคิดที่ว่า การเติบโตขององค์กรต้องควบคู่ ไปกับความสำเร็จของลูกค้า